top of page

מדיניות השקעות

מניה בודדת בשורט

חשיפה למניה בודדת בחסר (שורט) עד 5%, במקרים חריגים עד 7.5%.

מדיניות פיזור

חשיפה כוללת למניה בודדת  עד 15% ובמקרים חריגים עד 20%.

חשיפה לענף

הקרן תפזר את השקעותיה בין מספר ענפים, חשיפה לענף בודד לא תעלה על 25% מהנכסים.

חשיפה מטבעית

הואיל ומדידת ביצועי הקרן הינו שקלי – עשוי להיות סיכון מטבעי, דולרי בעיקרו, בהשקעות הקרן:  יתכן ויבוצע גידור מלא או חלקי של סיכון זה.

מדיניות

הקרן תתמקד בהשקעה במניות סחירות, לונג ושורט.

הקרן רשאית לשנות מדיניות ההשקעות מעת לעת בהתאם למסמכי ההתאגדות*
bottom of page