top of page

כניסת לקוחות כשירים

*בהתאם לדיני ניירות ערך החלים בישראל, “לקוח כשיר” הינו יחיד מעל גיל 18, אזרח ותושב ישראל, שמתקיים בו אחד מהתנאים שלהלן:
(א) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8 מיליון ש”ח.
(ב) גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1.2 מיליון ש”ח או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.8 מיליון ש”ח.
(ג) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5 מיליון ש”ח וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 600,000 ש”ח, או שגובה ההכנסה כאמור של התא המשפחתי, שאליו הוא משתייך, עולה על 900,000 ש”ח.

לעניין זה – “נכסים נזילים” משמעותם מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה, ו- “תא משפחתי” משמעותו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

bottom of page